JAVOR - autorizovaná projekční kancelář, 696 67 Radějov 300, tel. 606 277 481, info@javor.cz


PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ZAJISTÍ NÁVRH ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ A DOKUMENTACI NOVÝCH I UPRAVOVANÝCH STAVEB VČETNĚ VŠECH PODKLADŮ PRO STAVEBNÍ ÚŘAD. VEDLE STAVEBNÍ ČÁSTI UMÍME NÁVRHY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ, PŘÍPOJEK A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. NA TO NAVAZUJE PROBLEMATIKA UŽIVATELSKÉ POHODY, ÚSPOR ENERGIÍ, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD APOD.


STAVEBNICTVÍ ZAHRNUJE ŠIROKÝ OKRUH PROBLÉMŮ A V NAŠICH ZEMĚPISNÝCH ŠÍŘKÁCH JIM VŠICHNI ROZUMÍ ...

ODPADNÍ VODY

Odpadní je voda znehodnocená lidskou činností. Srážková voda není vodou odpadní a je vždy vhodné hledat její využití. Vedle městských čistíren odpadních vod lze využít energeticky méně náročné způsoby čištění. Mohou to být pro krajinu příznivé KOŘENOVÉ ČISTÍRNY.

RADON Radon je v přírodě běžný plyn a nelze se mu vyhnout. Vzniká rozpadem uranu 238, je bezbarvý, bez zápachu a bez chuti. Vniká z podloží nebo materiálů do budov, tam se koncentrace zvyšuje a pro zdraví je žádoucí, aby jeho průměrná roční objemová aktivita v budovách NEVZROSTLA NAD 100 Bq/m3.
KOMUNÁLNÍ ODPAD Množství domovního odpadu roste s blahobytem společnosti. Každý ročně VYPRODUKUJEME asi 315kg/os odpadu, který je obec povinna likvidovat. Většinou je tříděn, svážen a následně ukládán na řízených skládkách, kompostován nebo v přísném režimu spalován. Menší část je recyklována.
SPALINY

Spaliny (emise) provází neodlučitelně zisk většiny energie. V ČR se ročně spotřebuje asi 315 000 GWh energie, z toho v dopravě 26% (82 GWh), v průmyslu 37% (117 GWh). Budovy, bez objektů průmyslových, na svůj provoz (vytápění, ohřev TV, větrání, osvětlení,vaření, ...) potřebují 27% ENERGIE.


text.............................................................................................................................................................................

VYTÁPĚNÍ
text.............................................................................................................................................................................. TEPLÁ VODA
text............................................................................................................................................................ OSVĚTLENÍ
text............................................................................................................................................................................. OSTATNÍ ENERGIE

VODA

Velká část populace je u nás zásobována pitnou vodou z veřejné sítě. Jako zdroj pitné vody však mohou sloužit DOMOVNÍ STUDNY, VRTY, AJ. Stavbě těchto zdrojů předchází projekt, kde se místo hydrogeologicky posoudí a navrhne se vhodný objekt pro jímání, čerpání a distribuci vody.

KANALIZACE

...................................................
PLYN Zemní plyn je kvalitní palivo VÝHŘEVNOSTI asi 34 MJ/m3 a patří do skupiny tzv. fosilních paliv (uhlí, ropa). Vedle oficiálního názoru o omezeném množství těchto zdrojů zastává významná část světově uznávaných vědců také myšlenku jejich anorganického původu v nitru Země a vlastně trvalé, jen ztěží vyčerpatelné, produkci.
ELEKTŘINA

Elektřina je nejušlechtilejší forma energie, kterou využíváme. Pro některé účely ji vlastně nelze plnohodnotně nahradit (přístroje, osvětlení, ...). Lze ji vyrobit v elektrárnách různými způsoby, u nás ve většině spalováním uhlí, štěpením jádra atd. s průměrnou účinností jen asi 35% za vzniku "odpadního" tepla. Průměrný rodinný dům spotřebuje ročně, mimo vytápění a přípravu teplé vody, asi 3MWh elektrické energie.


text............................................................................................................................................................................

ZAKLÁDÁNÍ
text.............................................................................................................................................................................. NOSNÉ KONSTRUKCE
text............................................................................................................................................................ ZASTŘEŠENÍ
text................................................................................................................................................................................. ÚPRAVY POVRCHŮ